Сделать стартовой
Логин
Пароль
Регистрация | Напомнить пароль


Портал киевских мам
Наш код
88_31_
придбати дитячі меблі - MEBEL-baby

Выплаты по беременности и родам.

23.05.2008  |  Разное  |  Просмотрели (86718)  |  Комментарии (17)

 З 1 січня 2008 р. допомога при народженні першої дитини буде надаватися у розмірі 12,240 тис. грн, другої – 25 тис. грн, третьої і наступної – 50 тис. грн. Про це повідомила міністр праці та соціальної політики України Людмила Денісова. За її словами, виплати допомоги здійснюватимуться одноразово при народженні першої дитини в сумі 4,8 тис. грн, другої – 4,84 тис. грн, третьої та наступної – 5 тис. грн. Решта виплачуватиметься на першу дитину протягом наступного року по 620 грн щомісячно, на другу –протягом двох років по 840 грн щомісячно, на третю і наступну дитину – протягом 3 років по 1,250 тис. грн. щомісячно рівними частинам.
http://health.unian.net/ukr/detail/187804
Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з батьків дитини, визначається з урахуванням кількості
живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до народження дитини перебували на утриманні особи, якій призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась, а також дітей, які передані на виховання іншій особі, та повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були усиновлені дружиною. У разі народження двійні або більшої кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною. Допомога при народженні дитини призначається усиновителю, опікуну на кожну усиновлену (взяту під опіку) дитину у розмірі, установленому при народженні першої дитини.

Закон "Про Державний бюджет України на 2008 рік" У Законі України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”
„Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну)”;
4) статтю 12 викласти в такій редакції:
„Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини.
Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень – на першу дитину, 25 000 гривень – на другу дитину, 50 000 гривень – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини – 4 840 гривень, третьої та наступної дитини – 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину – 24 місяців, на третю і наступну дитину – 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;
6) у статті 14:
а) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
„Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Порядок выплат по беременности и родам
Беременной женщине, застрахованной в органе государственного общеобязательного социального страхования (а проще говоря – официально работающей), предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам.
Инструкция о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденная приказом Минздрава Украины от 13.11.2001: Лист нетрудоспособности в связи с беременностью и родами выдается по месту наблюдения беременной с 30 недели беременности единоразово на 126 календарных дней (70 календарных дней до предполагаемой даты родов и 56- после).
Если женщина родила нескольких малышей, роды случились раньше тридцати семи недель беременности, были осложненными роды или послеродовый период, то к стандартной продолжительности отпуска добавляется еще две недели, и суммарно женщина находится в таком отпуске 140 дней (70 до родов и 70 – после). Дополнительный лист нетрудоспособности на четырнадцать календарных дней в таком случае выдается по месту наблюдения беременной женщины, на основании записи в истории родов и в обменной карте беременной, удостоверенной подписью главного врача и печатью лечебно-профилактического учреждения, где состоялись роды.
Отпуск по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от того, когда случились роды. То есть, если мама ушла на больничный в тридцать недель, и через десять дней родила, срок отпуска будет составлять не 56 или 70 послеродовых дней, а столько, сколько полагалось бы в случае осложненных родов в срок, то есть останется еще 130 дней отдыха.
Если будущая мама относится к 1-4 категории пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС, то она имеет право получить больничный лист на 180 дней (90 до родов и 90 – после).
Вышеуказанные нормы касаются женщин, состоявших на учете по беременности в медицинских учреждениях до дня родов.
Женщина, которая не состояла на учете в женской консультации или другом учреждении здравоохранения до дня родов, получает больничный лист со дня родов. Если роды были неосложненными – на 56 дней, если преждевременными, осложненными или родилось несколько детей – на 70 дней, а если мама относится к 1-4 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС – она получает право на отпуск продолжительностью 90 дней после родов.
Не стоит забывать также о категории женщин, которые родили малышей намного раньше срока, не успев выйти на больничный до тридцати недель беременности. Если мама выписывается с живым ребенком, ей полагается отпуск продолжительностью 140 дней. Если же малыш не выжил, женщина находится на больничном 70 календарных дней. В обоих случаях, больничный лист выдает лечебно-профилактическое учреждение (роддом), где произошли роды.
Но, допустим, мама уже находится в отпуске по уходу за старшим ребенком или детьми? Как быть в таком случае? Женщина имеет право на отпуск по беременности и родам на общих основаниях, при этом такой отпуск оплачивается полноценно.
Вышеуказанная Инструкция…: Если мать или другое работающее лицо, которое ухаживает за больным ребенком, находится в это время в ежегодном (основном или дополнительном) отпуске в связи с обучением или творческом отпуске, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске без сохранения заработной платы, то лист нетрудоспособности выдается с дня, когда мать или другое работающее лицо, осуществляющее уход за больным ребенком, должно приступить к работе.
Как оплачивается отпуск по беременности и родам
Отпуск по беременности и родам является оплачиваемым. Для женщины, состоящей в трудовых отношениях с предприятием, сумма пособия по беременности и родам рассчитывается как произведение среднедневной (среднечасовой) заработной платы на количество рабочих дней (часов), приходящихся на календарные дни декретного отпуска.
Если будущая мама не состоит с предприятием в трудовых отношениях, сумма пособия рассчитывается как произведение среднего дохода на количество календарных дней, приходящихся на декретный отпуск, без учета праздничных и нерабочих дней, установленных законодательством.
По закону, государственная помощь по беременности и родам выплачивается ежемесячно в течение всего отпуска. Но реально, как правило, такая помощь предоставляется единоразово и суммарно.
Порядок вычисления средней заработной платы (дохода) для расчета выплат по общеобязательному социальному страхованию, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001г. №1266: расчетным периодом для вычисления средней заработной платы для расчета пособия по беременности и родам считается последние 6 календарных месяцев (с 1 по 1 число), предшествующих месяцу, с которого предоставлен листок нетрудоспособности по беременности и родам.
Если женщина работала на данном предприятии менее шести месяцев, то расчетным периодом будут являться фактически отработанные ею месяцы. Если у будущей мамы не было заработка (к примеру, она находилась в отпуске по уходу за ребенком), то сумма пособия по беременности и родам рассчитывается, исходя из ее месячного оклада согласно тарифной ставке.
Пособие по беременности и родам выплачивает предприятие, с которым женщина состоит в трудовых отношениях, в ближайший после получения листа нетрудоспособности месяц, в тот день, когда обычно выплачивается заработная плата.
Будущим мамам-субъектам предпринимательской деятельности пособие по беременности и родам выплачивает исполнительная дирекция отделения Фонда государственного страхования по месту регистрации СПД в течение десяти дней с момента назначения такого пособия.
По окончанию отпуска по беременности и родам, молодая мама может выйти на работу, либо уйти в отпуск по уходу за ребенком (он же декретный отпуск), однако в декрете она уже не будет получать среднюю зарплату ежемесячно, женщине в отпуске по уходу за ребенком полагается лишь сумма, выплачиваемая предприятием из средств Фонда государственного страхования (а если мама не работает – она может получать эти деньги через районный орган социального обеспечения).
Постановление, Кабинет Министров Украины
Постановление кабинета министров Украины. Вопросы назначения и выплаты помощи семьям с детьми

Документы на получение пособий

Для получения единоразовой помощи при рождении ребенка незастрахованных лицам необходимо предъявить:

1 Паспорт + копия одного из родителей

2 Сведетельство + копия о рождении ребенка

3 Справка из органа регистрации о назначении единоразовой помощи.

Для оформления пособия на второго, третьего и последующих детей нужны еще оригинал+копия свидетельств о рождении детей.

Женщины, которые постоянно проживают (зарегистрированные) на территории Украины и родили ребенка во время временного пребывания за пределами страны, подают документы компетентных органов страны пребывания, которые удостоверяют рождение ребенка, легализированные в установленном порядке, если другое не предусмотрено международными договорами Украины.

Усыновители и опекуны подают, кроме отмеченных документов,

- копию решения об усыновлении или установлении опеки.

Женщины, которые до рождения ребенка занимались предпринимательской деятельностью, платили фиксированный налог, но не были застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, - подают также справку органов государственной налоговой службы о прекращении предпринимательской деятельности.

Для получения помощи при рождении ребенка застрахованным лицам в орган труда и социальной защиты необходимо подать:

1. заявление о назначении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минтруда,

2. копию свидетельства о рождении ребенка

3. справку, выданную государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единоразовой помощи при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка произошла до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния).

4. А также дополнительные документы, указанные для незастрахованных лиц.

Для получения помощи по уходу за ребенком до трех лет

незастрахованным лицам необходимо предъявить:

1. заявление родителей, составленное по форме, утвержденной Минтруда,

2. выписку из приказа по месту службы о предоставлении отпуска,

3. копию свидетельства о рождении ребенка,

4. копию трудовой книжки матери (отца, усыновителя, опекуна), которая/ый ухаживает за ребенком,

6. справку с места учебы - для лиц, которые обучаются, неработающие лица подают справку, выданную органом, который совершает государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности о том, что они не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, а в случае пребывания на учете в центре занятости - справку о том, что выплата помощи по безработице или материальная помощь по безработице не проводится, лица, которые являются субъектами предпринимательской деятельности и платят фиксированный налог и которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, подают справку органов налоговой службы о приостановлении предпринимательской деятельности.

Усыновители и опекуны предоставляют также

- копию решения об усыновлении или установление опеки.

Лица, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения или организации,

- предоставляют соответствующую справку ликвидационной комиссии.

Основанием для предоставления помощи по уходу за ребенком до трех лет застрахованным лицам является

- заявление застрахованного лица,

- приказ (распоряжение) работодателя о предоставлении застрахованному лицу, которое фактически осуществляет уход за ребенком, отпуска по уходу за ребенком, а для застрахованных лиц - субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в рабочих органах Фонда,

- заявление застрахованного лица и распоряжение исполнительной дирекции отделения Фонда социального страхования о временной потере работоспособности по месту осуществления их учета как страховщиков.
Застрахованные лица - субъекты предпринимательской деятельности вместе с указанными документами подают:

субъекты предпринимательской деятельности - плательщики единого налога:

- справку о регистрации в Фонде, выданной исполнительной дирекцией отделения Фонда по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности - справку об уплате единого налога, выданную налоговой службой по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности,

субъекты предпринимательской деятельности - добровольно застрахованные лица

- справку о регистрации и уплате взносов в Фонд, выданной рабочим органом Фонда по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности.

Если застрахованное лицо - субъект предпринимательской деятельности в период ухода за ребенком к достижению им трехлетнего возраста не может осуществлять предпринимательскую деятельность и платить страховые взносы в Фонд, он должен прекратить заниматься предпринимательской деятельностью, сняться с учета в Фонде и обратиться к органу труда и социальной защиты населения по назначению соответствующей помощи как незастрахованное лицо, о чем рабочим органом Фонда выдается справка с указанием даты снятие его с учета.

Усыновители и опекуны добавляют к указанным документам

- копию решения суда об усыновлении или решении соответствующих органов об установлении опеки.

Застрахованному лицу, которое фактически осуществляет уход за ребенком (один из родителей ребенка, усыновитель, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун), помощь по уходу за ребенком к достижению им трехлетнего возраста предоставляется по его заявлению и на основании справки с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу до окончания срока отпуска по уходу за ребенком и выплата ей помощи по уходу за ребенком прекращена (с указанием даты).

Если застрахованное лицо вышло на работу в режиме полного рабочего времени к окончанию отпуска по уходу за ребенком к достижению им трехлетнего возраста, страхователь-работодатель должен в течение пяти дней со дня издания приказа о прекращении отмеченного отпуска сообщить об этом органу труда и социальной защиты населения по месту жительства застрахованного лица.

Помощь на ребенка до трех лет

2008 - 50%

2009 - 75%

2010 - 100% От прожиточного минимума для работающего человека, но не менее 130грн.
Выплаты пособий по беременности и родам для мам СПД на едином налоге.

Итак, на что Вы можете рассчитывать.

Первое пособие - "По беременности и родам" за 126 дней выплачивает соцстрах (около 2600 грн).

Предъявлять надо: паспорт, идент. код, справку из ж.к., справку из налоговой-

расчет декретных по больн. листу.

Приклад 3

Жінка - приватний підприємець працює на єдиному податку, розмір якого 200,00 грн на місяць без урахування збільшення за кожного найманого працівника або члена сім'ї. Від суми сплаченого застрахованою особою єдиного податку до Фонду перераховується 11%.

Починаючи з 03.07.2003 р. жінці наданий листок непрацездатності за вагітністю й пологами на 126 к. д. (по 05.11.2003 р.). Для призначення допомоги Фондом за місцем реєстрації жінці - приватному підприємцю необхідно надати листок непрацездатності і копію Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Розмір єдиного податку за останні 6 календарних місяців - 1200,00 грн (200,00 х 6 міс.).

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством, - 172 к. д. (див. розрахунок календарних днів у прикладі 2).

Розмір страхового внеску - 3,4%.

Визначаємо середньоденний дохід: 1200,00 х 11% : 3,4% : 172 к. д. = 22,57 грн.

Кількість календарних днів, що припадають на декретну відпустку, без урахування святкових і неробочих днів, встановлених законодавством, - 125 к. д.

Сума допомоги за вагітністю й пологами:

22,57 х 125 к. д. = 2821,25 грн.

2. Пособие - "При рождении ребенка" 8500 грн оформляется в собесе уже после родов и получения свидетельства о рождении.

3. Пособие "По уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста" (около 136 грн/мес) оформляется там же.


Всем удачи!

Призначення «дитячої» допомоги жінкам-СПД

Постанова КМУ від 11.07.2007 р. №900

! Усім СПД

Що сталося: Коментованою постановою КМУ вносить зміни до двох Порядків щодо призначення і виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Постанова набере чинності не раніше дня її опублікування. На сьогодні не опублікована.

Наш коментар: Більшість змін, внесених до Порядку №17511, стосується прав на державну допомогу жінок-СПД, які не сплачують страхові внески до ФСС з ТВП (далі — Фонд).

Раніше жінки-СПД, не застраховані у Фонді, не мали жодних прав на отримання державної допомоги при народженні дитини. Це було спричинене тим, що відповідно до п. 3 ст. 6 Закону №22402 право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги жінки-СПД мають лише за умови сплати ними страхових внесків до Фонду після того, як вони на добровільних засадах зареєструються у Фонді (п. 4 ст. 22 Закону №2240).

У правах щодо отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінки-СПД, які не сплачують страхові внески до Фонду, прирівняні до непрацюючих жінок. Завдяки змінам, внесеним до п. 3 та пп. 5 п. 7 Порядку №1751, така допомога надається їм у розмірі 25% від розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць, тобто 140,25 грн (561,00 грн х 25%).

Згідно зі змінами, внесеними до п. 11 цього Порядку, для призначення одноразової допомоги при народженні дитини у розмірі 8500 грн жінки, які до народження дитини займалися підприємницькою діяльністю, не повинні її припиняти. Тепер для призначення вказаної допомоги достатньо пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та подати такі документи:

1) заяву одного з батьків (усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копію свідоцтва про народження дитини;

3) довідку, видану державним органом РАЦСу для призначення одноразової допомоги при народженні дитини.

Перелічені документи мають надавати також опікуни та усиновителі.

У зв’язку з виключенням з абз. 1 п. 20 Порядку №1751 підпунктів 4 і 8 з переліку документів, що подаються органам праці та соціального захисту населення для одержання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, виключені довідки з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина, та органів ДПС про припинення підприємницької діяльності.

Останні зміни в Порядку №1751 стосуються виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Мета цих змін — приведення у відповідність до існуючих нормативних документів.

Зміни, внесені до п. 11 Порядку №133, переважно стосуються скорочення переліку документів, що подаються жінками-СПД, застрахованими у Фонді для призначення допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У ньому тепер немає:

— довідки про сплату єдиного податку, виданої органом ДПС за місцем реєстрації СПД;

— щоквартальної довідки про реєстрацію та сплату внесків до Фонду, виданої робочим органом Фонду за місцем реєстрації СПД, яка тепер має подаватися лише на момент звернення за призначенням допомоги.

Зважаючи на те, що підприємницька діяльність жінок-СПД примусово не припиняється, то у разі її непроведення у період догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зазначена допомога призначається як незастрахованій особі.
1 Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. №1751.

2 Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».

3 Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 11.01.2007 р. №13.

Олена Бондаренко, «Дебет-Кредит»

http://www.dtkt.com.ua/show/1cid03209.html

 Комментарии
No_photo 11.07.2010 pl030890

Если кто знает,подскажите,пожалуйста,я гражд.украины,но на учете стою в Москве так как здесь живу с гражданским мужем.срок беремен.сейчас 34 недели.Если я уеду и рожу в Украине по месту жительства я получу пособие 12000грн?очень жду ответа

10040 11.07.2010 Джейн

получите, если Вы считаетесь резидентом Украины.

No_photo 16.08.2010 mashatula

подскажите пожалуйста, я гражданка России живу в Киеве, муж гражданин Украины, можем ли мы поличить пособие, могу ли я их получить имея вид на жительство

10040 16.08.2010 Джейн

можете. Деньги оформляются на одного из родителей.

No_photo 06.09.2010 Darkness

если я правельно поняла, я студентка но стипендии не получаю т.к. учусь за счет средств физических лиц, справка с ЖК с июля, то сумма выплаты будет расчитана так:

888*0,25=222

222/30=7,4

7,4*126=932,40

??????????

No_photo 15.09.2010 Mintolka

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, если я получила одноразовую помощь лиш частично и не оформляла пособие на ребенка до 3х лет, по личным обстоятельствам, сейчас моему ребенку 4 года, могу ли я возобновить и восстановить выплаты? Спасибо!

 

Img_0055_-_ 01.10.2010 Буська)

Здравствуйте!Скажите,пожалуйста,если у меня не прописан ребенок,могу ли я получить пособие?

20130112_082731 04.11.2010 prapor

Где информация отображается/подтверждается о том, что с 1-го октября 2010-го года сумма выплат(помощи) по уходу за ребенком до 3-х лет, равна 907грн? :-)

10040 04.11.2010 Джейн

В Украине с октября этого года помощь по уходу за ребенком до трехлетнего возраста будет составлять 907 гривень.

Как сообщает пресс-служба Минсемьи Украины, сумма 907 гривень - это разница между 100% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных людей, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не менее 130 гривень.

Помощь в связи с беременностью и родами незастрахованным женщинам с октября будет составлять 226 гривень 75 копеек. Размер помощи равняется 25% месячного прожиточного минимума для трудоспособного человека.

 

10040 21.12.2010 Джейн

Верховная Рада приняла законопроект Президента об увеличении материальной помощи при рождении ребенка.

 

  За соответствующее решение проголосовал 261 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект (№ 7350 от 10.11.2010 г.), инициированный Президентом Украины Виктором Януковичем, предусматривает увеличение общей суммы материальной помощи при рождении ребенка. На первого ребенка она увеличивается до 25 тыс. 050 грн (сейчас 12 тыс. 240), на второго — сумма пособия увеличивается до 50 тыс. 100 грн, третьего и последующих — до 100 тыс. 200 грн.

Напомним, 9 ноября, первый заместитель главы АП Ирина Акимова сообщила, что в парламент направлен законопроект об увеличении разового пособия на рождение ребенка.

No_photo 17.01.2011 Natylka

У меня умер ребёнок на вторые сутки. Я не застрахована. Дородовые и послеродовые мне выплатили. Мне положено какое-то пособие или нет? Судиться с врачами я не стала.

No_photo 17.03.2011 ksen@

Добрый день,подскажите пожалуйста,как вычислить декретные,если я оформлена на минимальную з/п?

10040 20.10.2011 Джейн

последняя информация по выплатам тут

No_photo 21.11.2011 galo4kask13@mail.ru

Добрый день Я работаю учителем. Скажите пожалуйста будут ли мне выплаты по беременности и родам, если я почти все время на больничном (угроза прерывания беременности, операция на аппендицит) и могу ли я взять отпуск за отработаное время? Больничный и отпуск как-то повлияют на размер выплат?

 

No_photo 13.01.2013 tslymak

Розмір допомоги при народженні першої дитини 2013 року складатиме 29 310 гривень проти 27 460 у 2012 році, на другу дитину – 58 620 гривень проти 54 920 у 2012 році, на третю і наступну дитину – 117 240 гривень проти 109 840 у 2012 році

No_photo 12.06.2013 ya.iriv2013@ya.ru

ПРОЖИВАЮ В БАХЧИСАРАЙСКОМ РАЙОНЕ . ДОЧКА РОДИЛАСЬ 5 ДЕКАБРЯ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛ ГОДА А МНЕ ЕЩЕ НЕЧЕГО НЕ ВЫПЛАТЕЛИ ЭТО У МЕНЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК . ДОКУМЕНТЫ ОФОРМИЛИ ВОВРЕМЯ , НО БЫЛА ОДНА ПРОБЛЕМА РАССЫПАЛОСЬ ЕЕ ИМЯ В ВЫТЯГЕ И МЫ ДЕЛАЛИ ПОВТОРНОЕ . ТЕПЕРЬ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ДЕЛАТЬ ЗАПРОС В КИЕВ , НО МОИ ДОКУМЕНТЫ ПОЧЕМУ-ТО ЛУЖАЛИ  ДО СЕРЕДИНЫ МАЯ И НЕ КТО ИМИ НЕ ЗАНЕМАЛСЯ И ТОЛЬКО НЕ ДАВНО ИХ ОТПРАВИЛИ В СИМФЕРОПОЛЬ А ОТ НИХ В КИЕВ ПОЧЕМУ ИМ НЕТ НЕ КОКОГО НАКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОЛАБЕРНОСТЬ ВЕДЬ ДЕНЬГИ ДОЖНЫ БЫЛИ УЖЕ ДАВНО ВЫПЛАТИТЬ       НО МЫ ДОСИХ ПОР НЕЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ.

 

Mnqbhl5-s0y 02.11.2015 irasolo

Подскажите пожалуйста, как сегодня можно оформить выплату?

 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь, пожалуйста, или зарегистрируйтесь, если не зарегистрированы.

Статьи по теме
работы по дереву в калининграде
smburatino.ru
Холодильники Sharp. Сравнение цен в магазинах
mol777.ru
кинотеатры афиша омск
afisha-omsk.ru
65_banner
Vrukzak-
21100634_1624303554283657_2054763614_n
Реклама

Ваше мнение
Нравится ли Вам современная система образования в Украине?


Другие опросы

Популярные статьи
25 признаков беременности
Периоды родов. Фото и видео родов.
Оформление документов при постановке на учет беременных: «подводные» камни (часть 2).
Клиники ЭКО в Украине
Выплаты по беременности и родам.
Плацента: развитие и старение плаценты
Питание кормящей мамы
Расшифровка результатов УЗИ.
8 способов завязывания теплого шарфа для женщин и 4 для мужчин.
Как самой делать инъекции в протоколе+видеоинструкция

Banner
____3
Banner-240x60

ГЛАВНАЯ | НОВОСТИ | СТАТЬИ | КОНКУРСЫ | ЛИНЕЕЧКИ | ФАЙЛЫ | ФОРУМ | ГАЛЕРЕЯ | МАГАЗИН | КОНТАКТЫ


©2008 - 2018 kiev-mama.com.ua
Cделано в Fresh Lime Studio.

При использовании любых материалов ссылка на "Портал киевских мам" обязательна.